Category Flora

Dalam botani, Flora mempunyai dua maksud. Maksud pertama merujuk kepada “semua tumbuhan yang hidup di dalam sesuatu kawasan atau zaman”, khususnya tumbuhan yang asli. Maksud kedua merujuk kepada “buku atau karya” yang memerihalkan spesies tumbuhan yang terdapat di dalam sesuatu kawasan atau zaman bagi tujuan pengenalpastian.